Pravidelná technická prohlídka

  • TP provedená ve lhůtách stanovených zákonem. Pravidelná TP se provádí v plném rozsahu; obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.
  • Provozovatel přistaví vozidlo k TP nejpozději ve lhůtě 4, resp. 6 let po prvním zápisu do registru a potom pravidelně nejpozději ve stanovených lhůtách

Opakovaná technická prohlídka 

  • Opakovanou technickou prohlídkou je TP následující po pravidelné TP, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná TP provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné TP se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné TP nedošlo k poškození nebo úpravám na vozidle. Opakovaná TP provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.

Technická prohlídka před registrací vozidla

  • TP před registrací vozidla se rozumí technická prohlídka vozidla, jehož způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato TP se provádí v plném rozsahu při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů.

Evidenční kontrola

  • Evidenční kontrola TP vozidla v rozsahu kontrolních úkonů. Tato TP je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné TP.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti

  • TP před schválením technické způsobilosti je TP vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla schválena a které dosud nebylo registrováno v České republice. Tato TP se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla. Kontrolní nálepku při této TP vozidla přidělí a na registrační značku vylepí registrační orgán.

 Technická prohlídka na žádost zákazníka

  • TP na žádost zákazníka je TP provedenou v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této TP se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledky TP do technického průkazu vozidla.

Vylepení náhradní kontrolní nálepky (červená)

  • Na základě protokolu o TP je známka naším pracovníkem vylepena.

Vyražení evidenčního čísla motoru nebo karoserie (rámu)

  • Na základě rozhodnutí magistrátu města o schválení výměny karoserie je přidělené číslo vyraženo gravírovacím perem.

Technická prohlídka (TP) = kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla.