STK Most je oprávněna provádět technické prohlídky silničních motorových a přípojných vozidel kategorií L, M1, N1, O1 a O2.

A) Základní kategorie vozidel

  • Kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
  • Kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob
  • Kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů
  • Kategorie O – přípojná vozidla
  • Kategorie T – traktory zemědělské nebo lesnické
  • Kategorie S – pracovní stroje
  • Kategorie R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

B) Členění některých kategorií vozidel

(1) Kategorie vozidel L se člení na

Mopedy
a) dvoukolové mopedy jsou dvoukolová vozidla s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 45 kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu,

b) tříkolové mopedy jsou tříkolová vozidla s jakýmkoli uspořádáním kol, s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 45 kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu,

c) lehké čtyřkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg , do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel, dále, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřesahuje 45 kmh-1 a jejichž zdvihový objem motoru nepřesahuje 50 cm3 u zážehových motorů nebo pro jiné druhy motorů maximální čistý výkon nepřesahuje 4 kW,

Motocykly
a) motocykly jsou dvoukolová vozidla s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu,

b) motocykly s postranním vozíkem jsou vozidla s třemi koly uspořádanými nesouměrně vzhledem k střední podélné rovině, s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu,

Motorové tříkolky
a) motorové tříkolky jsou vozidla s třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke střední podélné rovině s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu,

b) čtyřkolky jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo  550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel a dále, u nichž maximální čistý výkon motoru nepřesahuje 15 kW,

Motokolo
jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 25 kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu.

Vozidla zařazená podle EHK – OSN v kategorií L1 a L2 s maximální konstrukční rychlostí 50 kmh-1 se považují za mopedy, vozidla kategorií L3 a L4 se považují za motocykly a vozidla kategorie L5 se považují za motorové tříkolky.

(2) Kategorie vozidel M se člení na

a) M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla,

b) M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg .

c) M3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg .

(3) Víceúčelové vozidlo je vozidlo typem karoserie určené k přepravě osob a nákladu v jediném oddělení vozidla. Rozdělení vozidel podle typu karoserie a podmínky pro zařazení víceúčelového vozidla do kategorie vozidel M1 nebo N1 stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Při rozhodování o zařazení vozidla do kategorie M a N se považuje za místo k přepravě osob místo pro osobu sedící, ležící, stojící nebo místo s trvalými úchyty ukotvení sedadla, přičemž není rozhodující, zda sedadlo na tomto místě je nebo není umístěno.

(5) Kategorie vozidel N se člení na

a) N1 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg ,

b) N2 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg , avšak nepřevyšuje 12 000 kg,

c) N3 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg .

(6) Terénní vozidlo je motorové vozidlo se zvýšenou průjezdností, které patří do vozidel kategorie M nebo N a splňuje další technické podmínky stanovené prováděcím právním předpisem. Terénní vozidlo příslušné kategorie se označuje doplňkovým písmenem G ke kategorii M nebo N, například M1G, N3G.

(7) Kategorie vozidel O se člení na

a) O1 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg ,

b) O2 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg , ale nepřevyšuje 3 500 kg ,

c) O3 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg , ale nepřevyšuje 10 000 kg ,

d) O4 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg ,

e) OT1 – přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 1 500 kg ,

f) OT2 – přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 1 500 kg , ale nepřevyšuje 3 500 kg ,

g) OT3 – přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg , ale nepřevyšuje 6 000 kg ,

h) OT4 – přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 6 000 kg .

(8) Kategorie vozidel S se člení na

a) Ss – pracovní stroj samojízdný je zvláštní vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroj samojízdný není určený zpravidla pro přepravní činnost,

b) Sp – pracovní stroj přípojný je zvláštní vozidlo bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroj přípojný se připojuje k tažnému motorovému vozidlo, které je přizpůsobené pro jeho připojení. Pracovní stroj přípojný není určený zpravidla pro přepravní činnost. Pracovní stroje přípojné se dělí

1. Sp1 pracovní stroj přípojný s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 3 000 kg,

2. Sp2 pracovní stroj přípojný s technicky přípustnou hmotností převyšující 3 000 kg , avšak nepřevyšující 6 000 kg ,

3. Sp3 pracovní stroj s technicky přípustnou hmotností převyšující 6 000 kg .